Joomla!

หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

          กรมทางหลวงชนบท กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน และรับเอกสาร
09.00-09.20 น. - กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน/ผู้แทน
- กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผู้แทน
09.20-10.30 น. - ผลการศึกษาโครงการฯ ในภาพรวม โดย ผู้จัดการโครงการ/ผู้แทน
- ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม โดย ผู้จัดการโครงการ/ผู้แทน
- ผลการศึกษาผลกระทบด้านสังคมและการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ-สังคม
- แนวทางการเวนคืนที่ดินและชดเชยทรัพย์สิน โดย นิติกร กรมทางหลวงชนบท
ดำเนินการประชุม โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
10.30-11.30 น. อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ
11.30-12.00 น. สรุปผลการประชุม
12.00 น. ปิดการประชุม

ดาวน์โหลดข้อมูลประกอบการประชุมฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม